Soutěž obcí

Soutěž obcí Královéhradeckého kraje ve třídění odpadů

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., a Královéhradecký kraj v rámci naplňování cílů POH kraje s cílem motivovat obce ke zvýšení účinnosti odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových odpadů, vyhlašuje XVIII. ročník soutěže obcí Královéhradeckého kraje v třídění odpadů s názvem „Čistá obec 2023“.

 

O termínu a způsobu slavnostní vyhlášení konečných výsledků celé soutěže budou vítězné obce písemně informovány.

 

O ČISTOU OBEC 2023

 

Pravidla a hodnotící kritéria

 

HODNOCENÉ OBDOBÍ

 

Hodnoceným obdobím je kalendářní rok 2023, tj. období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

 

ÚČAST V SOUTĚŽI

 

Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v Královéhradeckém kraji, jež jsou účastníky systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů, provozovaného společností EKO-KOM, a.s., u kterých nedošlo v hodnoceném období k zásadnímu porušení Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

Obec, jež se v dané kategorii umístila ve dvou letech, předcházejících hodnocenému období, na prvním, druhém nebo třetím místě, bude zařazena do „Síně vítězů“ a obdrží čestný titul „Čistá obec Královéhradeckého kraje“. Tato obec nebude v následujících dvou letech zařazena do hodnocení.

 

KATEGORIE

 

Pro potřeby soutěže jsou účastníci rozděleni do tří skupin podle velikosti obce.

 • do 300 obyvatel
 • od 301 do 2 000 obyvatel
 • nad 2 000 obyvatel

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

 • skokan roku v každé kategorii podle velikosti obce

ZPŮSOB HODNOCENÍ

 • pro hodnocení soutěže budou využívána data AOS EKO-KOM, a.s., poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích,
 • hodnocení jednotlivých kritérií proběhne pro každou kategorii zvlášť (vč. účinnosti tříděného sběru),
 • v každé kategorii se hodnotí a sčítají body za dosažené pořadí jednotlivých obcí.

PRINCIP HODNOCENÍ

 

Obce se hodnotí zvlášť v jednotlivých velikostních skupinách. Hodnocení je bodové - obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z jednotlivých hodnotících kritérií. Podle konečného počtu bodů se stanovuje výsledné pořadí.

 

Hlavní hodnocení

Hodnocení vychází z pořadí obcí ve sběru jednotlivých komodit (papíru ve veřejné sběrné síti, sběrných dvorech a sběrných místech; plastů, skla celkem a kovů ve veřejné sběrné síti, sběrných dvorech a sběrných místech) dle výtěžnosti v kg na obyvatele a rok. Počet získaných bodů odpovídá pořadí obce s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, odpovídající počtu zúčastněných obcí.

 

Doplňkové hodnocení

Pokud obec v hodnoceném období sbírala čiré sklo, nápojový karton, sbírala kovy a papír ostatními způsoby  sběru (tedy mimo veřejnou sběrnou síť, sběrné dvory a sběrná místa), získala v hodnoceném období bonus za „zajištění minimální dostupnosti sběrné sítě“ dle hodnocení v systému EKO-KOM nebo vykazovala účinnost tříděného sběru vyšší, než je celorepublikový průměr v daném roce (účinnost tříděného sběru je podíl výtěžnosti tříděného sběru /včetně kovů/ na celkové výtěžnosti komunálních odpadů v obci /tříděný sběr včetně kovů a směsný komunální odpad/), získává doplňkové body za každé výše jmenované hodnocení. (Účinnost tříděného sběru je podíl výtěžnosti tříděného sběru (včetně kovů) na celkové výtěžnosti komunálních odpadů v obci (tříděný sběr včetně kovů a směsný komunální odpad).

 

ODMĚNY

 

Na základě celkových výsledků budou v jednotlivých kategoriích (skupinách) vyhlášena a odměněna první tři místa:

 • 1. místo 35 000 Kč
 • 2. místo 28 000 Kč
 • 3. místo 20 000 Kč  

Ocenění „Skokan roku“

 • Skokan roku - v rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce v jednotlivých velikostních kategoriích. Skokanem roku bude vyhlášena obec, která zaznamená nejvyšší nárůst celkové výtěžnosti tříděných odpadů (papír, plast, sklo a nápojové kartony) v kg na obyvatele a rok (vyjádřený v procentech) mezi rokem 2022 a 2023. V případě, že jde o obec, jež se umístila ve své kategorii na oceněném místě, bude vyhlášena skokanem roku další obec v pořadí.

Skokan roku ve všech třech kategoriích získá finanční odměnu ve výši 10 000 Kč.

 

Zároveň kolektivní systémy ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL a.s. a Královéhradecký kraj vyhlásily samostatné soutěže ve zpětném odběru vysloužilého elektrozařízení.

 

 

CENA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ASEKOL

 

Samostatně v rámci zpětného odběru elektrozařízení budou vyhodnocena 1. místa ve třech kategoriích obcí, stanovených pro kolektivní systém ASEKOL. O cenu mohou soutěžit pouze obce zapojené v systému zpětného odběru kolektivního systému ASEKOL (tj. obce, které mají platnou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s provozovatelem kolektivního systému společnosti ASEKOL a.s.).

 

Kritéria a hodnocení:

 • nejvyšší dosažená výtěžnost zpětného odběru drobného elektrozařízení v roce 2023 ve skupinách 5 (malá zařízení o rozměru menším než 50 cm) a 6 (malá IT zařízení o rozměru menším než 50 cm) dle přílohy č. 1 zákona č. 542/2020 Sb. Zákon o výrobcích s ukončenou životností v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok),
 • do hodnocení budou zahrnuty pouze obce, které v rámci zpětného odběru elektrozařízení v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 odevzdají drobné vysloužilé elektrospotřebiče a elektrozařízení ve smyslu č. I odst. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ve skupinách 5 a 6,
 • do hodnocení bude započítán celkový výsledek výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení odebraných od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 v obci a odevzdaných společnosti ASEKOL a.s. ve smyslu výše popsaných kritérií,
 • pro vyhodnocení výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení budou použita data ze systému společnosti ASEKOL a.s.

Obce na prvních místech v každé kategorii budou odměněny takto:

 • do 2 000 obyvatel                           10 000 Kč                           
 • od 2 000 do 5 000 obyvatel          10 000 Kč                                          
 • od 5 001 obyvatel                           10 000 Kč

 

 • Speciální odměna – tuto odměnu získá obec, která dosáhne nejvyšší výtěžnosti zpětného odběru drobného elektrozařízení v roce 2023 ve skupinách 5 (malá zařízení o rozměru menším než 50 cm) a 6 (malá IT zařízení o rozměru menším než 50 cm) dle přílohy č. 1 zákona č. 542/2020 Sb. Zákon o výrobcích s ukončenou životností prostřednictvím červených stacionárních kontejnerů v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok).

 

            Vítězná obec získá finanční odměnu ve výši 10 000 Kč. Finanční odměny jsou v plné výši                                       poskytovány Královéhradeckým krajem.

 

 

CENA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ELEKTROWIN

 

V rámci zpětného odběru elektrozařízení budou samostatně vyhodnocena první místa ve třech kategoriích obcí stanovených pro kolektivní systém ELEKTROWIN. O cenu společnosti ELEKTROWIN a.s. mohou soutěžit pouze smluvní obce zapojené v systému ELEKTROWIN (tj. obce, které mají platnou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s. a dále mají uzavřený dodatek z roku 2017 (obce 2000 obyvatel a více) upravující zápis KS ELEKTROWIN a.s. a zpětný odběr pro všechny EEZ v rozsahu stanoveném metodickým pokynem).

 

Kritéria a hodnocení:

Obce na prvních místech v každé kategorii budou odměněny takto:

 • do 2000 obyvatel                            10 000 Kč
 • od 2001 do 5000 obyvatel            20 000 Kč
 • od 5001 obyvatel                            30 000 Kč

Finanční odměny jsou poskytovány Královéhradeckým krajem a společností ELEKTROWIN a.s. ve výši odměn jednotlivých kategorií.

 

V kategorii do 2000 obyvatel vítězná obec získá finanční odměnu ve výši 6 000 Kč od Královéhradeckého kraje a 4 000 Kč od společnosti ELEKTROWIN a.s.

 

V kategorii od 2001 do 5000 obyvatel vítězná obec získá finanční odměnu ve výši 15 000 Kč od Královéhradeckého kraje a 5 000 Kč od společnosti ELEKTROWIN a.s.

 

V kategorii od 5001 obyvatel vítězná obec získá finanční odměnu ve výši 10 000 Kč od Královéhradeckého kraje a 20 000 Kč od společnosti ELEKTROWIN a.s.

 

Ceny budou zástupcům obcí předány na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. Místo a čas konání ceremoniálu budou včas oznámeny.

 

Organizátor soutěže si vymezuje právo na změnu podmínek soutěže, způsobu vyhlášení soutěže, zrušení soutěže a vyloučení města nebo obce v případě porušení pravidel.