Odpovědi / dotazy - nový zákon o odpadech

Odpovědi na Vaše dotazy ohledně problematiky odpadového hospodářství v souvislosti s novým zákonem o odpadech zaslané pomocí formuláře na těchto stránkách projektu budou včetně Vašeho dotazu zveřejněny zde.

 

DOTAZ

Jakým způsobem mají občané, kteří mají trvalý pobyt v obci, ale bydliště v jiném městě (např. startovací byty), prokázat, že poplatek za odpad hradí tam? Jaké doklady po nich může obec chtít? Stačí čestné prohlášení? Někteří nebydlí v nájmu v obecních bytech, ale třeba u fyzické osoby – podnikatele, který má smlouvu se svozovou firmou.

 

          Odpověď

Způsob prokázání platby poplatku v jiném městě, obci zákon neřeší, tzn. je na Vás zda a jakým způsobem budete toto akceptovat.

Pokud existuje problém s placením poplatku (občan má bydliště v jiné obci, než v té, kde je přihlášen), tak musíme zohlednit to, že každá fyzická osoba prakticky produkuje komunální odpad a je její povinností (pokud obec neurčí jinak) zaplatit za službu spojenou s jeho řádným soustředěním a následným využitím (odstraněním). Prokazovat zaplacení poplatku čestným prohlášením  je irelevantní (není to žádoucí). Dokladem o zaplacení poplatku je potvrzení o jeho úhradě v jiné obci složenkou nebo převodem z účtu, nebo potvrzením vlastníka jiné bytové jednotky o platbě za odpad - občan zde má bydliště, nebo je zde přihlášen.

 

 

DOTAZ

Pokud obec v obecně závazné vyhlášce, kterou nastaví obecní systém, určí místa, ve kterých bude v rámci obecního systému přebírat stavební a demoliční odpad vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob v množství 200 kg/osobu/rok, může toto množství stavebního odpadu zpoplatnit nebo je jeho cena zahrnuta v poplatku za komunální odpad (obec bude mít OZV na poplatek za obecní systém odpadového hospodářství)?

 

Odpověď

Obec může v obecně závazné vyhlášce nastavit v rámci obecního systému přebírání stavebního a demoličního odpadu vznikajícího na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob stanovit, že za jejich převzetí bude vybírat úplatu, může stanovit hmotnostní limity pro přebírání stavebního a demoličního odpadu, dále může určit, že jej převezme od fyzických osob bez úplaty jen do určitého množství a nad stanovený limit již požadovat platbu.

 

Pod definici komunálního odpadu spadá i objemový odpad (zejména nábytek a matrace), naopak stavební a demoliční odpad není zahrnut (vizte § 11 odst.2 písm. a) zákona o odpadech). Obec může stanovit v rámci schváleného obecního systému odpadového hospodářství konkrétní množství stavebního a demoličního odpadu od nepodnikajících fyzických osob, které se přebírá obcí na stanovém místě. Jakékoliv vyšší množství tohoto odpadu od těchto osob se přebírat může, ovšem na základě uzavřené smlouvy spojené s konkrétními podmínkami včetně případně sjednané ceny za tuto službu (vizte § 15 odst.2 písm. d) zákona o odpadech). Pokud obec nastaví systém odpadového hospodářství schválenou obecně závaznou vyhláškou, může současně určit místo, na kterém bude přejímat stanovené množství stavebního a demoličního odpadu vznikajícího z činnosti nepodnikajících fyzických osob (vizte § 59 odst. 5 zákona).

 

DOTAZ

Vážení, naše obec je jednou z těch , které jsou z velké části obývány chataři a chalupáři. Trvale obydlených máme 130 domů - cca 480 obyvatel. Chataři a chalupáři obývají 80 domů. (Těch nikdy nevíme kolik v domě je). Systém navýšení poplatku za uložení komunálního odpadu po překonání určitých kilogramů za trvale žijícího občana nás tedy velice omezuje. Dle ministerstva financí je připuštěno dvojí zpoplatnění dvou různých skupin. Ráda bych, navýšila poplatek za svoz komunálního odpadu skupině  chatařů a chalupářů, protože systém svozu užívají úplně stejně jako ostatní trvale žijící občané. Platí za svou chalupu jen jako za jednoho občana, ale na chalupě jsou vždy minimálně ve dvou. V takovémto případě bych od trvale žijících vybrala dvojnásobek částky. Dalším podnětem pro navýšení poplatku pro chalupáře je fakt, že daň - přepočet z RUD na občana jde opět jen tam , kde mají trvalý pobyt. Tudíž chatařův podíl jde do jeho trvalého bydliště. Obec , se ale musí starat o území jako celek, nemůže chatařskou oblast uklízet méně často. Častokrát se stává, že je v těchto místech nutnost vykonávat úklid častěji než v jiných částech obce. Obec nemůže zakázat - a ani nechce - chatařovi užívat náš systém svozu odpadů. v obci mohou odložit svůj komunální i separovaný odpad na 8 sběrných hnízdech. Mohou zde odkládat i bioodpad. O vše se musíme postarat, ale platby nejsou na množství odloženého odpadu z trvalých pobytů nebo chatařských poplatků spravedlivé.

 

Odpověď

při stanovení poplatku za odkládání komunálního odpadu ze strany uživatelů rekreačních objektů v obci je nezbytné respektovat následující postup:

Pokud není v konkrétní chalupě (chatě) nikdo trvale přihlášen, platí poplatek majitel tohoto objektu. Pokud je v objektu někdo trvale přihlášen platí poplatek trvale přihlášené osoby. Výše poplatku se řídí zákonem č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění. Pro trvale přihlášené osoby (vlastníka nemovitosti) se jedná maximálně o 1.200,-Kč za rok pokud využívají místní systém odpadového hospodářství. Do výše ročního poplatku se promítne  jak průměr produkce směsného komunálního odpadu, tak i předpokládané množství vytříděných složek (plasty, sklo, papír….).  Poplatek může být stanoven i přes množství odkládaného komunálního odpadu (zákon o místních poplatcích stanoví peněžní jednotku  za váhové či objemové množství odpadu). Naprostá většina obcí stanovuje poplatek přes trvale přihlášené občany a majitele rekreačních objektů dle první uvedené možnosti.

Doporučujeme jednat s majiteli (uživateli ) rekreačních objektů v zájmu objektivního zjištění produkce odkládaných odpadů v obci a vysvětlení stanovené hodnoty poplatku za   odpad. Tato hodnota logicky pro daný rok nemusí být totožná s výší poplatku pro trvale žijící obyvatel v obci.

 

Poplatky řeší zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, Hlava VII