Informace o ochraně osobních údajů

Správci osobních údajů:

EKO‑KOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 14021, IČO: 251 34 701, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4763

Bližší informace o zpracování osobních údajů správcem je možné nalézt na webových stránkách správce: https://www.ekokom.cz/cz/gdpr.

 

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO: 708 89 546

Bližší informace o zpracování osobních údajů správcem je možné nalézt na webových stránkách správce: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/povinne-informace/povinne-zverejnovane-informace-podle-ss-18-odst--2-zakona-c--101-2000-sb--16824/.

 

ASEKOL a.s., se sídlem Praha 4, Československého exilu 2062/8, PSČ 14300, IČO: 273 73 231, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19943

Bližší informace o zpracování osobních údajů správcem je možné nalézt na webových stránkách správce: https://www.asekol.cz/asekol/o-nas/zpracovani-osobnich-udaju/.

 

ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ 140 00, IČO: 272 57 843, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 10027

Bližší informace o zpracování osobních údajů správcem je možné nalézt na webových stránkách správce: https://www.elektrowin.cz/ochrana-osobnich-udaju.html.

Dále společně jako „správci“

Zpracovatel osobních údajů:

Centrum investic, rozvoje a inovací, se sídlem Soukenická 54/8, 500 03 Hradec Králové, příspěvková organizace královéhradeckého kraje zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou Pr 863

dále jako „zpracovatel“


kontakt pro elektronická podání správcům či zpracovateli:       machova@cirihk.cz

listinná podání je možné podávat v sídle správců či zpracovatele


Úvod

  1. Správci v rámci své činnosti zpracovávají osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dále ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“ nebo „obecné nařízení“). Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím zpracovatele na základě uzavřených smluv o zpracování osobních údajů mezi správci a zpracovatelem.
  2. Při elektronické registraci účasti na akci Čistá obec, Čisté město, Čistý kraj každý účastník potvrzuje, že se s tímto dokumentem seznámil a že s ním souhlasí.
 1. Zpracování osobních údajů účastníků na základě plnění smluvní či zákonné povinnosti
  1. Správci zpracovávají osobní údaje účastníků seminářů/soutěží dle tohoto ustanovení v následujícím rozsahu:
 1. jméno, příjmení účastníka soutěže/semináře/vedoucího projektového týmu/ředitele školy;
 2. e-mailová adresa účastníka semináře/vedoucího projektového týmu;
 3. telefonní číslo účastníka semináře/vedoucího projektového týmu;
 4. identifikační údaje zaměstnavatele účastníka semináře/vedoucího projektového týmu/ředitele školy.
  1. Účastník bere na vědomí, že zpracování jeho osobních údajů v rozsahu dle článku 2.1 je nezbytné pro účely splnění právní povinnosti, která se na správce jako správce osobních údajů vztahuje. Poskytnutí těchto osobních údajů účastníkem je povinné, bez těchto údajů nemůže správce plnit své povinnosti vyplývající z účastníkovy registrace na semináři či soutěži.
  2. Účelem zpracování osobních údajů dle článku 2.1 takto získaných je výhradně evidence účastníků akce, umožnění jejich účasti na akci, vyhlášení vítězů soutěží a plnění povinností správců uložených zákonem o účetnictví.
  3. Zpracovávané osobní údaje jsou získány dobrovolně přímo od účastníků. Osobní údaje jsou správci zpracovávány do ukončení účasti účastníka na semináři/soutěži a posléze do doby splnění všech povinností správců na základě účasti účastníků seminářů/soutěží. Osobní údaje zpracovávané dle právních předpisů o účetnictví jsou zpracovávány v rámci plnění povinnosti archivace po dobu 10 let od konání akce.
  4. Osobní údaje dle čl. 2.1. mohou správci předat příslušným orgánům veřejné moci v rámci plnění povinností dle zvláštních právních předpisů (zejm. příslušnému správci daně za účelem plnění povinností dle zák. o dani z příjmu, zák. o DPH a zák. o účetnictví). Osobní údaje účastníků nepředávají správci jiným třetím osobám (než zpracovateli) či do žádných třetích zemí mimo EU.
 1. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu účastníka
  1. Účastník, který poskytl správci údajů či zpracovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu:
 1. obrazový záznam (fotografie) účastníka;
 2. případně zvukový či video-záznam účastníka,

bere na vědomí následující podmínky zpracování osobních údajů dle 3.2. až 3.4.

  1. Správci a zpracovatel jsou oprávněni v průběhu akce pořizovat audiovizuální záznamy účastníků a tyto záznamy ukládat pro účely jejich následného použití dle tohoto článku.
  2. Osobní údaje dle tohoto článku jsou správci a zpracovatel oprávněni zpracovávat pro účely dokumentace vzdělávací akce a zpracování marketingových a prezentačních materiálů propagujících činnost správců či zpracovatele (v takovém případě pak zpracovatel vystupuje ve vztahu k účastníkům akce jako správce), a to ve formě elektronických databází nebo ve formě listinných propagačních materiálů a výročních zpráv, po dobu nezbytně nutnou od konání příslušné akce. Záznamy obsahující osobní údaje jsou správci oprávněni zveřejňovat elektronickou formou na internetových stránkách http://www.cistykraj.cz/.
  3. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku je účastník oprávněn kdykoli odvolat písemnou nebo e-mailovou žádostí zaslanou správcům či zpracovateli. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 1. Informace o podmínkách zpracování osobních údajů správci
  1. Správci jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje účastníků manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím zpracovatele a jeho oprávněných zaměstnanců nebo specializované společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů (zejm. vedení účetní a daňové agendy, poskytování serverhostingových a dalších externích IT služeb). Osobní údaje zpracovávané v elektronické podobě jsou zpracovávány ve formě evidencí na zabezpečených elektronických úložištích zpracovatele s omezeným přístupem třetích osob. Osobní údaje získané v listinné podobě zpracovává zpracovatel v rámci listinných spisů uložených v zabezpečených prostorách zpracovatele bez přístupu třetích osob.
  2. Správci a zpracovatel zabezpečují zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet. Pravidla ochrany osobních údajů stanoví zvláštní interní předpis správců a zpracovatele.
  3. Správci a zpracovatel v rámci zpracování osobních údajů účastníků neprovádí žádné automatizované rozhodování nebo profilování, mající pro účastníka právní účinky nebo účastníka se jakkoli významně dotýkající. Správce nezpracovává o účastnících žádné zvláštní kategorie (citlivé) osobní údaje.
 2. Informace o právech účastníků akce v rámci zpracování osobních údajů
  1. Účastník má právo požadovat, aby mu správci poskytli přístup k jeho zpracovávaným osobním údajům ve formě výpisu zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Účastník je rovněž oprávněn požadovat informaci o případném dalším zpracovateli, pokud takový existuje.
  2. V případě, že se účastník domnívá, že správci a zpracovatel jeho osobní údaje zpracovávají v rozporu s identifikovaným účelem nebo s právními předpisy, je oprávněn na správcích a zpracovateli požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovávají-li správci nebo zpracovatel nepřesné osobní údaje účastníka, je tento oprávněn požadovat jejich opravu.
  3. Účastník je oprávněn požadovat na správcích a zpracovateli výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, pokud odvolal svůj souhlas se zpracováním údajů a pokud pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod. Účastník je oprávněn požadovat na správcích a zpracovateli omezení zpracování osobních údajů v případě, kdy účastník popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správci a zpracovatel mohli přesnost zpracovávaných údajů ověřit.
  4. V případě, že správci a zpracovatel zpracovávají osobní údaje účastníka na základě jeho souhlasu ve smyslu článku 3, je účastník oprávněn vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Správci a zpracovatel jsou na základě námitky povinen zpracování údajů ukončit, ledaže prokáží, že důvod zpracování spočívající v ochraně jejich zájmů převažuje nad zájmy a svobodami účastníka.
  5. V případě podezření, že správci nebo zpracovatel zpracovávají osobní údaje účastníka v rozporu s právními předpisy nebo se smlouvou nebo nevyhoví-li správci nebo zpracovatel některému z výše uvedených požadavků účastníka, je tento oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.