Soutěž obcí

Soutěž obcí Královéhradeckého kraje ve třídění odpadů

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., a Královéhradecký kraj v rámci naplňování cílů POH kraje s cílem motivovat obce ke zvýšení účinnosti odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových odpadů, vyhlašuje XII. ročník soutěže obcí Královéhradeckého kraje v třídění odpadů s názvem „Čistá obec 2017“.

Slavnostní vyhlášení konečných výsledků celé soutěže proběhne nejpozději do 31. 5. 2018.

 

O ČISTOU OBEC 2017

 

Pravidla a hodnotící kritéria

 

HODNOCENÉ OBDOBÍ

Hodnoceným obdobím je kalendářní rok 2017, tj. období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

 

ÚČAST V SOUTĚŽI

Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v Královéhradeckém kraji, jež jsou účastníky systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů, provozovaného společností EKO-KOM, a.s., u kterých nedošlo v hodnoceném období k zásadnímu porušení Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

 

KATEGORIE

Pro potřeby soutěže jsou účastníci rozděleni do tří skupin podle velikosti obce.

 • do 300 obyvatel
 • od 301 do 2 000 obyvatel
 • nad 2 000 obyvatel

 

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

 • skokan roku v každé kategorii podle velikosti obce

 

ZPŮSOB HODNOCENÍ

· pro hodnocení soutěže budou využívána data AOS EKO-KOM, a.s., poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích,

· hodnocení jednotlivých kritérií proběhne pro každou kategorii zvlášť (vč. účinnosti tříděného sběru),

· v každé kategorii se hodnotí a sčítají body za dosažené pořadí jednotlivých obcí.

 

PRINCIP HODNOCENÍ

Obce se hodnotí zvlášť v jednotlivých velikostních skupinách. Hodnocení je bodové - obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z jednotlivých hodnotících kritérií. Podle konečného počtu bodů se stanovuje výsledné pořadí.

 

Hlavní hodnocení

Hodnocení vychází z pořadí obcí ve sběru jednotlivých komodit (papíru ve veřejné sběrné síti, sběrných dvorech a sběrných místech; plastů, skla celkem a kovů ve veřejné sběrné síti, sběrných dvorech a sběrných místech) dle výtěžnosti v kg na obyvatele a rok. Počet získaných bodů odpovídá pořadí obce s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, odpovídající počtu zúčastněných obcí.

 

Doplňkové hodnocení

Pokud obec v hodnoceném období sbírala čiré sklo, nápojový karton, sbírala kovy a papír ostatními způsoby sběru (tedy mimo veřejnou sběrnou síť, sběrné dvory a sběrná místa), získala v hodnoceném období bonus za „zajištění minimální dostupnosti sběrné sítě“ dle hodnocení v systému EKO-KOM nebo vykazovala účinnost tříděného sběru vyšší, než je celorepublikový průměr v daném roce (účinnost tříděného sběru je podíl výtěžnosti tříděného sběru /včetně kovů/ na celkové výtěžnosti komunálních odpadů v obci /tříděný sběr včetně kovů a směsný komunální odpad/), získává doplňkové body za každé výše jmenované hodnocení. Účinnost tříděného sběru je podíl výtěžnosti tříděného sběru (včetně kovů) na celkové výtěžnosti komunálních odpadů v obci (tříděný sběr včetně kovů a směsný komunální odpad).

 

ODMĚNY

Na základě celkových výsledků budou v jednotlivých kategoriích (skupinách) vyhlášena a odměněna první tři místa:

 • 1. místo 70.000,-Kč
 • 2. místo 55.000,-Kč
 • 3. místo 40.000,-Kč

 

Ocenění „Skokan roku"

 • Skokan roku - v rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce v jednotlivých velikostních kategoriích. Skokanem roku bude vyhlášena obec, která zaznamená nejvyšší nárůst celkové výtěžnosti tříděných odpadů (papír, plast, sklo a nápojové kartony) v kg na obyvatele a rok (vyjádřený v procentech) mezi rokem 2016 a 2017.
  Skokan roku v kategoriích do 300 obyvatel a od 301 do 2 000 obyvatel získá finanční odměnu ve výši 20.000,- Kč.

Skokan roku v kategorii nad 2 000 obyvatel získá finanční odměnu ve výši 25.000 Kč.

Zároveň kolektivní systémy ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL a.s. s Královéhradeckým krajem vyhlásily samostatné soutěže ve zpětném odběru vysloužilého elektrozařízení.

 

CENA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE - KOLEKTIVNÍ SYSTÉM ASEKOL

Samostatně v rámci zpětného odběru elektrozařízení budou vyhodnocena 1. místa ve třech kategoriích obcí, stanovených pro kolektivní systém ASEKOL. O cenu mohou soutěžit pouze obce zapojené v systému zpětného odběru kolektivního systému ASEKOL (tj. obce, které mají platnou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s provozovatelem kolektivního systému společnosti ASEKOL a.s.).

 

Kritéria a hodnocení:

 • nejvyšší dosažená výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení v roce 2017 ve skupinách 3, 4, 7, 8 a 9 (dle přílohy č. 7 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech) bez televizorů a počítačových monitorů v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok),
 • do hodnocení budou zahrnuty pouze obce, které v rámci zpětného odběru elektrozařízení v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 odevzdají drobné vysloužilé elektrospotřebiče a elektrozařízení ve smyslu č. I odst. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení (tj. drobné EEZ s výjimkou televizorů a počítačových monitorů),
 • do hodnocení bude započítán celkový výsledek výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení odebraných od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v obci a odevzdaných společnosti ASEKOL a.s. s výjimkou televizorů a počítačových monitorů, tj. ve smyslu výše popsaných kritérií,
 • pro vyhodnocení výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení budou použita data ze systému společnosti ASEKOL a.s.

Obce na prvních místech v každé kategorii budou odměněny takto:

 • do 2 000 obyvatel - 20 000,- Kč
 • od 2 000 do 5 000 obyvatel - 20 000,- Kč
 • od 5 001 obyvatel - 20 000,- Kč

 

Speciální odměna

 • – tuto odměnu získá obec, která dosáhne nejvyšší výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení v roce 2017 ve skupinách 3, 4, 7, 8 a 9 (dle přílohy č. 7 zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech) prostřednictvím červených stacionárních kontejnerů v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok). Vítězná obec získá finanční odměnu ve výši 20 000 Kč. Finanční odměny jsou v plné výši poskytovány Královéhradeckým krajem.

 

CENA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE - KOLEKTIVNÍ SYSTÉM ELEKTROWIN

V rámci zpětného odběru elektrozařízení budou samostatně vyhodnocena první místa ve dvou kategoriích obcí stanovených pro kolektivní systém ELEKTROWIN. O cenu mohou soutěžit pouze obce, které mají se společností ELEKTROWIN a.s., jako provozovatelem kolektivního systému pro elektrozařízení skupin 1, 2 a 6, uzavřenou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení.

 

Kritéria a hodnocení:

 • nejvyšší dosažená výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení v roce 2017 ve skupinách 1, 2 a 6 (velké a malé domácí spotřebiče a elektrické a elektronické nářadí dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb., s výjimkou chlazení, tedy podskupin 1. 1. – 1. 4.) v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok)
 • do hodnocení bude započítán celkový výsledek výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení odebraných od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v obci a odevzdaných ke zpětnému odběru do systému provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.
 • pro vyhodnocení výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení budou použita data z informačního systému provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.

Obce na prvních místech v každé kategorii budou odměněny takto:

 • do 2000 obyvatel 20.000,- Kč
 • nad 2001 obyvatel 20.000,- Kč
 • Speciální cena - v rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Speciální cenu získá obec, která zaznamená nejvyšší procentuální meziroční nárůst sběru nechlazení (velkých a malých spotřebičů) v roce 2017 ve srovnání s rokem 2016.


Vítězná obec získá finanční odměnu ve výši 20 000 Kč.

 

Finanční odměny jsou poskytovány Královéhradeckým krajem v plné výši.

Ceny budou zástupcům obcí předány na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. Místo a čas konání ceremoniálu budou včas oznámeny. Tyto finanční prostředky budou účelově vázány a obec je může použít na úhradu nákladů spojených s oblastí nakládání s odpady, projektů v oblasti ochrany životního prostředí anebo k úhradě jiných nákladů vázaných k těmto oblastem.

Organizátor soutěže si vymezuje právo na změnu podmínek soutěže, zrušení soutěže a vyloučení města nebo obce v případě porušení pravidel.