Soutěž obcí

Soutěž obcí Královéhradeckého kraje ve třídění odpadů

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., a Královéhradecký kraj v rámci naplňování cílů POH kraje s cílem motivovat obce ke zvýšení účinnosti odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových odpadů, vyhlašuje XII. ročník soutěže obcí Královéhradeckého kraje v třídění odpadů s názvem „Čistá obec 2017“.

Současně budou obce hodnoceny v rámci samostatných soutěží kolektivních systémů ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL a.s. ve zpětném odběru vysloužilého elektrozařízení.

Slavnostní vyhlášení konečných výsledků celé soutěže proběhne nejpozději do  31. 5. 2018.

 

O ČISTOU OBEC 2017

 

Pravidla a hodnotící kritéria

 

HODNOCENÉ OBDOBÍ

Hodnoceným obdobím je kalendářní rok 2017, tj. období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

 

ÚČAST V SOUTĚŽI

Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v Královéhradeckém kraji, jež jsou účastníky systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů, provozovaného společností EKO-KOM, a.s., u kterých nedošlo v hodnoceném období k zásadnímu porušení Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

 

KATEGORIE

Pro potřeby soutěže jsou účastníci rozděleni do tří skupin podle velikosti obce.

 • do 300 obyvatel
 • od 301 do 2 000 obyvatel
 • nad 2 000 obyvatel

 

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

 • absolutní vítěz
 • skokan roku

 

ZPŮSOB HODNOCENÍ

· pro hodnocení soutěže budou využívána data AOS EKO-KOM, a.s., poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích,

· hodnocení jednotlivých kritérií proběhne pro každou kategorii zvlášť.

 

PRINCIP HODNOCENÍ

Obce se hodnotí zvlášť v jednotlivých velikostních skupinách. Hodnocení je bodové - obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi hodnotících kritérií (3 hlavních a 5 doplňkových). Podle konečného počtu bodů se stanovuje výsledné pořadí.

 

Hlavní hodnocení

Obec získává 1 bod za každý 1 kilogram vytříděného odpadu na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

„Výtěžnost papíru"
Hodnotí se výtěžnost papíru v nádobovém a pytlovém sběru.

„Výtěžnost plastu"
Hodnotí se celková výtěžnost plastu.

„Výtěžnost skla celkem"
Hodnotí se celková výtěžnost skla (směsné + čiré).

 

Doplňkové hodnocení

„Sběr čirého skla"
Pokud obec v hodnoceném období sbírala čiré sklo, získává 2 body.

„Sběr nápojového kartonu"
Pokud obec v hodnoceném období sbírala nápojový karton, získává 2 body.

„Sběr kovu" - vykazované množství
Pokud obec v hodnoceném období sbírala kov, získává 2 body.

„Hustota sběrné sítě"
Pokud měla obec v hodnoceném období méně nebo rovno 180 obyvatel na průměrné sběrné hnízdo, získává 2 body.

„Účinnost tříděného sběru"
Pro každou obec je vypočítána účinnost tříděného sběru, což je podíl výtěžnosti tříděného sběru (včetně kovů) na celkové výtěžnosti komunálních odpadů v obci (tříděný sběr včetně kovů a směsný komunální odpad). Pokud měla obec v hodnoceném období účinnost tříděného sběru vyšší nebo rovnu hodnotě republikového průměru účinnosti tříděného sběru v daném roce, pak získá 2 body.

 

ODMĚNY

Na základě celkových výsledků budou v jednotlivých kategoriích (skupinách) vyhlášena a odměněna první tři místa:

 • 1. místo 100.000,-Kč
 • 2. místo 70.000,-Kč
 • 3. místo 40.000,-Kč

 

Ocenění „Absolutní vítěz" a „Skokan roku"

 • Absolutní vítěz - v rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Vyhodnocena bude obec s nejvyšším počtem bodů.
 • Skokan roku - v rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Skokanem roku bude vyhlášena obec, která zaznamená nejvyšší rozdíl v celkovém umístění (vzestup v pořadí) mezi rokem 2016 a 2017. Skokan roku získá finanční odměnu ve výši 30.000,- Kč.

 

 

CENA KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ASEKOL

Samostatně v rámci zpětného odběru elektrozařízení budou vyhodnocena 1. místa ve třech kategoriích obcí, stanovených pro kolektivní systém ASEKOL. O cenu společnosti ASEKOL mohou soutěžit pouze obce zapojené v systému zpětného odběru kolektivního systému ASEKOL (tj. obce, které mají platnou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s provozovatelem kolektivního systému společnosti ASEKOL a.s.).

 

Kritéria a hodnocení:

 • nejvyšší dosažená výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení v roce 2017 ve skupinách 3, 4, 7, 8 a 9 (dle přílohy č. 7 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech)  bez televizorů a počítačových monitorů v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok),
 • do hodnocení budou zahrnuty pouze obce, které v rámci zpětného odběru elektrozařízení v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 odevzdají drobné vysloužilé elektrospotřebiče a elektrozařízení ve smyslu č. I odst. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení (tj. drobné EEZ s výjimkou televizorů a počítačových monitorů),  
 • do hodnocení bude započítán celkový výsledek výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení odebraných od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v obci a odevzdaných společnosti ASEKOL a.s. s výjimkou televizorů a počítačových monitorů, tj. ve smyslu výše popsaných kritérií,
 • pro vyhodnocení výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení budou použita data ze systému společnosti ASEKOL a.s.

Obce na prvních místech v každé kategorii budou odměněny takto:

 • do 2 000 obyvatel - 10 000,- Kč
 • od 2 000 do 5 000 obyvatel - 15 000,- Kč
 • od 5 001 obyvatel - 20 000,- Kč

 

Speciální odměna kolektivního systému ASEKOL

 • Speciální odměna kolektivního systému ASEKOL – tuto odměnu získá obec, která dosáhne nejvyšší výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení v roce 2017 ve skupinách 3, 4, 7, 8 a 9 (dle přílohy č. 7 zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech) prostřednictvím červených stacionárních kontejnerů v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok). Vítězná obec získá finanční odměnu ve výši 10 000 Kč. Finanční odměny jsou v plné výši poskytovány společností ASEKOL a.s.

 

CENA KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ELEKTROWIN

V rámci zpětného odběru elektrozařízení budou samostatně vyhodnocena první místa ve dvou kategoriích obcí stanovených pro kolektivní systém ELEKTROWIN. O cenu společnosti ELEKTROWIN mohou soutěžit pouze obce, které mají se společností ELEKTROWIN a.s., jako provozovatelem kolektivního systému pro elektrozařízení skupin 1, 2 a 6, uzavřenou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení.

 

Kritéria a hodnocení:

 • nejvyšší dosažená výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení v roce 2017 ve skupinách 1, 2 a 6 (velké a malé domácí spotřebiče a elektrické a elektronické nářadí dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb., s výjimkou chlazení, tedy podskupin 1. 1. – 1. 4.) v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok)
 • do hodnocení bude započítán celkový výsledek výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení odebraných od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v obci a odevzdaných ke zpětnému odběru do systému provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.
 • pro vyhodnocení výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení budou použita data z informačního systému provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.

Obce na prvních místech v každé kategorii budou odměněny takto:

 • do 2000 obyvatel 20.000,- Kč
 • nad 2001 obyvatel 20.000,- Kč
 • Skokan roku - v rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Skokanem roku bude vyhlášena obec, která zaznamená nejvyšší procentuální meziroční nárůst sběru nechlazení (velkých a malých spotřebičů) v roce 2017 ve srovnání s rokem 2016.


Vítězná obec získá finanční odměnu ve výši 20 000 Kč.

 

Finanční odměny jsou poskytovány společností ELEKTROWIN a. s. v plné výši.

Ceny budou zástupcům obcí předány na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. Místo a čas konání ceremoniálu budou včas oznámeny. Tyto finanční prostředky budou účelově vázány a obec je může použít na úhradu nákladů spojených s oblastí nakládání s odpady, projektů v oblasti ochrany životního prostředí anebo k úhradě jiných nákladů vázaných k těmto oblastem.

Organizátor soutěže si vymezuje právo na změnu podmínek soutěže, zrušení soutěže a vyloučení města nebo obce v případě porušení pravidel.